کانون اندیشه جوان

فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات
  • 0
  • 8 ژوئن
  • 0

فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «فرهنگ سیاسی» با حضور محمد امین ایمانجانی