کانون اندیشه جوان

فقر و محرومیت محتوای اصلی داستان‌های چپ در دوره پهلوی

فقر و محرومیت محتوای اصلی داستان‌های چپ در دوره پهلوی
  • 0
  • 13 سپتامبر
  • 0

فقر و محرومیت محتوای اصلی داستان‌های چپ در دوره پهلوی

با رهبری امام راحل(ره) تاریخ درباره دو نوع گفتار قضاوت کرد؛ گفتار چپی که می‌خواست عمل کند و گفتار مسلمانانی که تصمیم گرف