کانون اندیشه جوان

فلسطین مسئله انسان ها

فلسطین مسئله انسان ها
  • 0
  • 12 می
  • 0

فلسطین مسئله انسان ها

دیگر صرفا بحث از آرمان فلسطین نیست، یک مسئله انسانی در حال رخداد است