کانون اندیشه جوان

فیس بوک

ترور مجازی سردار
  • 5
  • 9 ژانویه
  • 0

ترور مجازی سردار

اینستاگرام دست به یک ترور مجازی زده که تا به حال هزاران قربانی داشته است.