کانون اندیشه جوان

قانون اساسی

چالش های اصل 99
  • 0
  • 13 آوریل
  • 0

چالش های اصل ۹۹

اصل 99 قانون اساسی از مواردی است که چالش های بسیاری درباره اش وجود دارد، شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن موافقان و مخال