کانون اندیشه جوان

قلم تصویری

covid 1948
  • 0
  • 21 می
  • 0

اسرائیل کرونا است

در خانه خواهیم ماند و اسرائیل را از بین خواهیم برد.