کانون اندیشه جوان

مبادلات فرهنگی

بررسی تبادلات فرهنگی ایران و ترکیه
  • 0
  • 30 دسامبر
  • 0

بررسی تبادلات فرهنگی ایران و ترکیه

فیلم کامل جلسه چهارم گفتگوی زنده از سلسله نشست های ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست با حضور