کانون اندیشه جوان

مبانی مشروعیت در نظام سیاسی اسلام

انتخاب اصلح یا مشارکت حداکثری؟
  • 0
  • 5 می
  • 0

انتخاب اصلح یا مشارکت حداکثری؟

کمتر از دو ماه تا سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری مانده است و بار دیگر یک سوال مهم افکار عمومی را به خود مشغول کرده است ،