کانون اندیشه جوان

مجلس مردم

  • 0
  • 23 سپتامبر
  • 0

مجلس مردم

مجلس انقلابی نماینده مردم است نه نماینده شبکه ها، مجلسی که به مردم خدمت نکند بهترین دوست امریکا است.