کانون اندیشه جوان

مجموعه دفاتر زن و خانواده

  • 0
  • 30 آوریل
  • 0

تعیین جایگاه ارزشی زن ارتباط مستقیم با گوهر انسانیت و غایت زندگی او دارد

مصاحبه با حسام رضایی، نویسنده کتاب«زن و جایگاه ارزشی»