کانون اندیشه جوان

محسن پیرهادی

  • 0
  • 2 دسامبر
  • 0

کادرسازی و حفظ نیروی انسانی از ویژگی های بارز کانون اندیشه جوان است

سیزدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی روز چهارشنبه 6 آذرماه با حضور محسن پیرهادی مدیر مسئول روزنامه رسالت در سالن