کانون اندیشه جوان

محمد رضا دانشور دیلمی

تشکل های دانشجویی و مسئله اشتغال
  • 0
  • 6 ژانویه
  • 0

تشکل های دانشجویی و مسئله اشتغال

فیلم کامل بیست و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی