کانون اندیشه جوان

محمد رضا قلی زاده

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه این قسمت خلا های موجود
  • 0
  • 12 می
  • 0

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر و اندیشه این قسمت مسئله محوری

فیلم کامل چهلمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در حوزه فکر

دانشگاه و بی مسئلگی !
  • 0
  • 11 می
  • 0

دانشگاه و بی مسئلگی !

"مسئله" گمشده این روزهای فضای دانشگاه است؛ آنچه موتور محرک دانشجو و تشکل های دانشجویی در جنبش ها، فعالیت ها و زیست دانشج