کانون اندیشه جوان

محمد مهدی محمودی

نقش تشکل های دانشجویی در فعالیت های بین المللی
  • 0
  • 22 سپتامبر
  • 0

نقش تشکل های دانشجویی در فعالیت های بین المللی

فیلم کامل پنجاه و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور این نشست با حضور محمد مهدی م

تشکل ها روی مرزهای بین المللی
  • 0
  • 21 سپتامبر
  • 0

تشکل ها روی مرزهای بین المللی

آیا تشکل های دانشجویی در حوزه بین الملل تاثیر گذار بوده اند؟ آنها چه وظیفه ای در این حوزه بر عهده دارند و تا به حال چه