کانون اندیشه جوان

محمد مهدی همایون

جهان در دوران کرونا چگونه است؟
  • 0
  • 5 جولای
  • 0

جهان در دوران کرونا چگونه است؟

اولین همایش مجازی  کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران کرونا»