کانون اندیشه جوان

محمد هوشی سادات

  • 0
  • 4 مارس
  • 0

نشست عربستان سعودی و رادیکالیسم قبیله ای

نشست “ عربستان سعودی و رادیکالیسم قبیله ای“ به همت کانون اندیشه جوان و با همکاری انجمن مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران بر