کانون اندیشه جوان

مرگ تشکیلاتی

مرگ تشکیلاتی
  • 0
  • 10 آگوست
  • 0

مرگ تشکیلاتی

روحیه دغدغه مندی، مطالبه گری و نخبگانی بسیاری از افراد تشکیلاتی بعد از دانشگاه قربانی معیشت و سیاست زدگی می شود. علت و پ