کانون اندیشه جوان

مسیر چهار ساله

مسیر چهار ساله
  • 0
  • 7 سپتامبر
  • 0

مسیر چهار ساله

تشکل های دانشجویی بستری برای رشد و ترسیم مسیر آینده فعالین خود هستند اما آیا توانسته اند در انتخاب صحیح جهت گیری تخصصی د