کانون اندیشه جوان

معین شادرو

مرکزی برای تولید فکر
  • 0
  • 19 می
  • 0

مرکزی برای تولید فکر

فیلم کامل چهل و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «مهم ترین ماموریت تشکل های دانشجویی :

افسران تولید فکر !
  • 0
  • 18 می
  • 0

افسران تولید فکر !

جامعه امروز برای تحول، بیش از هر چیز نیازمند تحول در فکر و اندیشه بیش از روش ها است؛ تشکل های دانشجویی افسران جوان این ح