کانون اندیشه جوان

مهدی رمضانی

  • 5
  • 12 می
  • 0

نهادهای فرهنگی مسائل مردم را نمی دانند

اولین نشست از مجموعه نشست های تجربه نگاری فرهنگی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.