کانون اندیشه جوان

مهدی فاطمی

ثبت نام حلقه مطالعاتی کتاب «روایت سیر تفکر، فرهنگ و تمدن»
  • 0
  • 10 آگوست
  • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی کتاب «روایت سیر تفکر، فرهنگ و تمدن»

ضرورت تبیین مساله خودآگاهی نسبت به وضعیت فرهنگی و هویتی معاصر ما، دلیل برگزاری حلقه مطالعاتی کتاب« روایت سیر تفکر، فرهنگ