کانون اندیشه جوان

نئومارکسیسم

دیکتاتوری بر کارگران
  • 0
  • 16 نوامبر
  • 0

دیکتاتوری بر کارگران

شورای انقلابی روسیه که به اسم کارگران روسی به پیروزی رسیده و قرار بود از حقوق آنها پشتیبانی کند تبدیل به یک دیکتاتور عل