کانون اندیشه جوان

نامه ای برای درنگ

قربانی های شانزلیزه
  • 0
  • 17 نوامبر
  • 0

قربانی‌های شانزلیزه

هوای شانزلیزه آفتابی نیست، خشونت پنهان در مهد تناقض اروپا به اوج خود رسیده و جمعیتی که سرنوشت قاره سبز را دستخوش تحول قر