کانون اندیشه جوان

نان شب تشکل ها!

نان شب تشکل ها!
  • 0
  • 12 اکتبر
  • 0

نان شب تشکل ها!

تشکل های دانشجویی برای فعالیت موثر، رشد و تاثیرگذاری نیازمند یک ارتباط عمیق هستند، ارتباط با واژگان، مطالعه و کتاب.