کانون اندیشه جوان

نحوه پیوند امر رتوریک با مقوله سیاست و انتخابات

نحوه پیوند امر رتوریک با مقوله سیاست و انتخابات
  • 0
  • 3 ژوئن
  • 0

نحوه پیوند امر رتوریک با مقوله سیاست و انتخابات

نشست رتوریک سیاسی و انتخابات از سلسله نشست های فرهنگ سیاسی با سخنرانی دکتر تینا امین به همت کانون اندیشه جوان در صفحه ای