کانون اندیشه جوان

نخبگان

  • 0
  • 8 اکتبر
  • 0

نخبگان مسئولند

نخبگان نمی توانند خود را از بطن جامعه جدا کنند دکتر محسن اسماعیلی از وظایف نخبگان سخن می گوید…   برای مشاهده