کانون اندیشه جوان

نسبتاًهای خطرناک

نسبتاًهای خطرناک!
  • 0
  • 5 ژانویه
  • 0

نسبتاًهای خطرناک!

برخی چیزها برق از سر آدم می پرونه ! آیا می توان نسبتاً به متافیزیک اعتقاد داشت؟ الگوهای اشتباهی چه ویژگی هایی دارند و چر