کانون اندیشه جوان

نشست اول : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون امکان یا امتناع؟

نشست اول : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟
  • 0
  • 2 اکتبر
  • 0

نشست اول : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

موافقان تطبیق تاریخ با اکنون معتقدند که بر اساس آموزه‌های دینی، ائمه اطهار (ع) الگو و اسوه برای زندگی شیعیان هستند و بای