کانون اندیشه جوان

نشست اول : ماهیت مشروطه استعماری یا مردمی

نشست اول : ماهیت مشروطه ؛ استعماری یا مردمی
  • 0
  • 1 آگوست
  • 0

نشست اول : ماهیت مشروطه ؛ استعماری یا مردمی

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 11 مردادماه ماه ساعت 15 با حضور جناب آقای محمدامیر احمدزاده در نشستی مجازی تحت عنوان «