کانون اندیشه جوان

نشست دوم: امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

نشست دوم: امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی
  • 0
  • 27 دسامبر
  • 0

نشست دوم: امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

نشست دوم مجازی امتداد فلسفه با موضوع «امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی» با حضور عطاءالله رفیعی آتانی در کانون اندیشه جوان

نشست مجازی امتداد فلسفه
  • 0
  • 27 دسامبر
  • 0

نشست مجازی امتداد فلسفه

نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوعات «کاربردی سازی علوم انسانی» و «امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی» با حضور سیدجواد میری و