کانون اندیشه جوان

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی
  • 0
  • 1 ژوئن
  • 0

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار موضوع «رتوریک سیاسی و انتخابات» ، «فضای مجازی و ت