کانون اندیشه جوان

نشست دوم : نقش رسانه ها در کودتای مرداد

نشست دوم : نقش رسانه ها در کودتای مرداد
  • 0
  • 16 آگوست
  • 0

نشست دوم : نقش رسانه ها در کودتای مرداد

در همین راستا به مناسبت کودتای 28 مرداد قصد داریم تا شنبه 30 مرداد ماه ساعت 15 با حضور دکتر مجید تفرشی در نشستی مجازی تح