کانون اندیشه جوان

نشست مجازی

درسگفتار «فلسفه علم پیشرفته»
  • 0
  • 23 آوریل
  • 0

درسگفتار «فلسفه علم پیشرفته»

دومین دوره درسگفتارهای «فلسفه علم پیشرفته» با حضور علیرضا شفاه به صورت مجازی برگزار می شود.

درسگفتار « حقوق مدرن و وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران»
  • 0
  • 23 آوریل
  • 0

درسگفتار « حقوق مدرن و وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران»

ثبت نام درسگفتار « حقوق مدرن و وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران» دومین دوره درسگفتارهای « تاریخ یک رویارویی از فقه تا حقوق»