کانون اندیشه جوان

نشست نقد و بررسی نظام پارلمانی و ریاستی در ایران

  • 0
  • 19 فوریه
  • 0

نظام ریاستی یا پارلمانی؟

قانون اساسی ما را چه کسی نوشته و این مورد چه تاثیری در قوت و ضعف انتخابات های ما داشته است؟