کانون اندیشه جوان

نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

نگرش سیاسی در دانشگاه
  • 0
  • 16 دسامبر
  • 0

نگرش سیاسی در دانشگاه

فیلم کامل بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی