کانون اندیشه جوان

نظام شریعت

درسگفتار فقه؛ نظام شریعت
  • 0
  • 14 ژانویه
  • 0

درسگفتار فقه؛ نظام شریعت

در اولین دوره از این درسگفتارها با عنوان «فقه؛ نظام شریعت» به بررسی تاریخی سنت حقوقی برآمده از فقه خواهیم پرداخت. این دو