کانون اندیشه جوان

نقش تشکل های دانشجویی در حوزه کتاب و مطالعه

نقش تشکل های دانشجویی در حوزه کتاب و مطالعه
  • 0
  • 29 سپتامبر
  • 0

نقش تشکل های دانشجویی در حوزه کتاب و مطالعه

فیلم کامل پنجاه و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور امیرمهبد اسفندی و علیرضا غفا