کانون اندیشه جوان

نقش تشکل های دانشجویی در فعالیت های بین المللی

نقش تشکل های دانشجویی در فعالیت های بین المللی
  • 0
  • 22 سپتامبر
  • 0

نقش تشکل های دانشجویی در فعالیت های بین المللی

فیلم کامل پنجاه و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور این نشست با حضور محمد مهدی م