کانون اندیشه جوان

نقش و جایگاه تشکل های دانشجویی در روند انتخابات های ریاست جمهوری

نقش و جایگاه تشکل های دانشجویی در روند انتخابات های ریاست جمهوری
  • 0
  • 28 آوریل
  • 0

نقش و جایگاه تشکل های دانشجویی در روند انتخابات های ریاست جمهوری

فیلم کامل سی و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «نقش و جایگاه تشکل های دانشجویی در رون