کانون اندیشه جوان

ننشست مجازی

گفتگوی زنده جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان
  • 0
  • 17 سپتامبر
  • 0

گفتگوی زنده جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان

این نشست شنبه 27 شهریور ماه ساعت 21 با حضور سیدحسین شهرستانی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@