کانون اندیشه جوان

نوع ادبیات هر عصر بازتابی از ساختار آگاهی مردم آن روزگار است

نوع ادبیات هر عصر بازتابی از ساختار آگاهی مردم آن روزگار است
  • 0
  • 26 نوامبر
  • 0

نوع ادبیات هر عصر بازتابی از ساختار آگاهی مردم آن روزگار است

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان با موضوع «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان های مدرن» با حضور حامد رشاد در کانون ان