کانون اندیشه جوان

نگرش حقوقی اجتماعی به حریم خصوصی و امنیت

  • 5
  • 27 فوریه
  • 0

لزوم تعامل متقابل امنیت ملی و حریم خصوصی در جوامع مدنی

نخستین نشست از درس‌گفتارهای «نگرش حقوقی اجتماعی به حریم خصوصی و امنیت» برگزار شد.