کانون اندیشه جوان

هجرت

  • 0
  • 7 اکتبر
  • 0

هجرت و مجاهدت

هیچ گاه فکر نمی کنیم جهاد هر روز رخ می دهد… دکتر محسن اسماعیلی از مجاهدت های روزانه سخن خواهد گفت…   بر