کانون اندیشه جوان

هیهات من الذله

  • 0
  • 25 سپتامبر
  • 0

عزت حسینی

مرگ با عزت بهتر از زندگی در ذلت. دکتر محمدرضا سنگری از شعار هیهات منا الذله خواهد گفت…   برای مشاهده این کلیپ