کانون اندیشه جوان

وابستگی نفتی یک مشکل تاریخی است

وابستگی نفتی یک مشکل تاریخی است
  • 0
  • 2 جولای
  • 0

وابستگی نفتی یک مشکل تاریخی است

سبحانی:عملکرد کشورها از نحوه استفاده از نفت عامل تعیین کننده ای برای توسعه و یا عدم توسعه یافتگی است.