کانون اندیشه جوان

پنج ضلع اثرگذار در حوزه سیاستگذاری معماری شهری

پنج ضلع اثرگذار در حوزه سیاستگذاری معماری شهری
  • 0
  • 28 می
  • 0

پنج ضلع اثرگذار در حوزه سیاستگذاری معماری شهری

مهدی عزیزی همدانی تاریخ معماری کشورمان یک تاریخ خیلی غنی است که هویت معماری آن در دوره های مختلفی تجلی و ظهور و بروز خیل