کانون اندیشه جوان

پوپولیسم سیاست یا عوام فریبی

پوپولیسم ؛ سیاست یا عوام فریبی
  • 0
  • 28 جولای
  • 0

پوپولیسم ؛ سیاست یا عوام فریبی

با در نظر گرفتن تکثر و تنوعی که در بین مردم وجود دارد پوپولیسم خود سیاست است و نمی‌توان آن را امری مذموم دانست.