کانون اندیشه جوان

پیوند تشکیلات با مسائل صنفی

پیوند تشکیلات با مسائل صنفی
  • 0
  • 30 نوامبر
  • 0

پیوند تشکیلات با مسائل صنفی

آیا تشکل های دانشجویی توانایی نقش آفرینی مثبت در مسائل صنفی دانشگاه را دارند؟ با ورود تشکیلات به فعالیت های صنفی، مسیر ر