کانون اندیشه جوان

چالش های کرونا برای تشکل ها

چالش های کرونا برای تشکل ها
  • 0
  • 6 آوریل
  • 0

چالش های کرونا برای تشکل ها

کرونا برای دانشگاه، دانشجو و تشکل ها هم تهدید بود و هم فرصت؛ تشکل ها از تجربه ی بی سابقه خود در اینباره می گویند