کانون اندیشه جوان

چند یادداشت تئوریک

مدرنیته بیمار
  • 0
  • 12 ژانویه
  • 0

مدرنیته بیمار

بورژوازی ، جهان سرمایه داری و مدرنیته مفاهیمی هستند که تا امروز نماد عقلانیت و جهان مدرن بودند اما جهان در حال رسیدن به